#rättilltro

Nätverket #rättilltro bildades 4 mars 2019 med syftet att hjälpa frikyrkosamfunden att samverka i konvertitfrågan och vara en röst för konvertiterna och deras rätt till tro.

Medlemssamfund är Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Frälsningsarmén och Trosrörelsen.

Några av de arrangemang och publikationer vi har gjort för att uppmärksamma konvertitfrågan:

Nationell bönedag för flyktingar och konvertiter

Söndagen den 25 november 2018 startade #rättilltro en nationell bönedag för flyktingar och konvertiter. Initiativet fick stor respons och kyrkor och individer bad över hela vårt land. Bland annat i Stockholm, Umeå, Härnösand, Timrå, Sala, Eskilstuna, Karlstad, Lund, Hudiksvall, Göteborg, Söderhamn, Falköping, Uppsala och Jönköping. På Stora torget i Kristianstad samlades drygt 100 personer för att tända ljus för att stödja konvertiter och de som hotas av utvisning.

Namninsamling

I december 2018 startade Equmeniakyrkan ett ”folkligt uppror” under hashtaggen #rättilltro. Upproret handlade om att Migrationsverket ska ta större hänsyn till asylsökande konvertiters skyddsskäl i asylprocessen. Equmeniakyrkan, tillsammans med flera andra samfund, samlade in 18 300 namnunderskrifter som sen överlämnades till Migrationsverket av Sveriges Kristna Råd.

Kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

Kristendomstestet “Är jag kristen nu?” pekar på den orättvisa behandlingen av konvertiter som kommit till tro på Jesus, men som inte blir trodda av Migrationsverket eftersom de inte kan svara på Migrationsverkets kunskapsfrågor om den kristna tron.

Migrationsverkets kunskapsfrågor till konvertiter

Genom att publicera utdrag från Migrationsverkets ofta absurt svåra kunskapsfrågor till konvertiter har vi avslöjat att Migrationsverket faktiskt ställer kunskapsfrågor till konvertiter.

Konvertitutredningen

Konvertitutredningen är en kartläggning av hur många konvertiter som blev bedömda som genuina i sin kristna tro hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

#låtkyrkklockornaringa

Under 2019 ringde över 70 olika kyrkor “fara å färde” landet runt, för att samla till “bön och protest” mot tvångsutvisningarna till Afghanistan.

#rättilltro-insamlingen

#rättilltro-insamlingen hjälper kyrkor både att samla in pengar själva samt få ett ekonomiskt bidrag från #rättilltro för att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté.

Utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan

#rättilltro publicerar utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan. Deras berättelser vittnar om att det blev precis så illa som vi befarade. Konvertiterna behåller sin kristna tro och tvingas att antingen dölja sin tro och leva i ständig rädsla att bli avslöjad, eller stå upp för sin tro och därmed bli förföljda, hotade, trakasserade, misshandlade och tvingas gömma sig.

#rättilltro-insamlingen

Spring för konvertiternas rätt till tro!

#rättilltro-insamlingen hjälper kyrkor både att samla in pengar samt ger ekonomiska bidrag till församlingar för att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté.

Konvertitutredningen

Konvertitutredningen presenterades den 20 mars 2019.

Materialet i rapporten har samlats in från 76 frikyrkoförsamlingar på 64 orter spridda över landet. Materialet bygger på underlag gällande 619 personers asylprocess. Dessa 619 personer är alla afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige mellan 2015–2018. Samtliga personer är döpta medlemmar i de aktuella församlingarna och betraktas därför i denna rapport som konvertiter.

Ovetenskaplig

Migrationsverket har en svag förståelse av religion och konversion och den vilar inte på vetenskaplig grund.

Godtycklig

Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga differenser mellan jämförbara enheter vilket leder till godtyckliga beslut.

Inkonsekvent

Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på vederhäftig metodologi vilket leder till inkonsekventa motiveringar till besluten.

Rättsosäker

Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig utsträckning internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter vilket leder till att rättssäkerheten sätts ur spel.

Nätverket #rättilltro

Christian Mölk

Christian Mölk är pastor i Pingst Härnösand, medlem i Pingst integrationsråd, Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor, samt är Pingströrelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson är pastor i Equmeniakyrkan i Arvika och är Equmeniakyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Kim Brynte

Kim Brynte är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö och är Evangeliska Frikyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Roland Oscarsson

Roland Oscarsson är Svenska Alliansmissionens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson är Frälsningsarméns representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Robert Johansson

Robert Johansson är Trosrörelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Ruth Nordström​

Ruth Nordström är chefsjurist på Skandinaviska Människorättsjuristerna och en av författarna bakom Konvertitutredningen.

Micael Grenholm

Micael Grenholm är en av grundarna till kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

Maria Gustin Bergström

Maria Gustin Bergström är en av författarna bakom Konvertitutredningen. 

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är medlem i Pingst och EFK:s integrationsråd och har de senaste åren arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. 

Urban Widholm

Urban Widholm är en av grundarna till #rättilltro-insamlingen och springer för konvertiternas rätt till tro.