Bör man gömma en flykting?

Bengt Sjöberg

Bör man ställa upp och gömma en flykting? Är det olagligt och straffbart? Detta är frågor som vi ofta möter. Det är ingenting som man kan svara generellt på. Att gömma någon är civil olydnad och alltså inte straffbart och kriminellt, förutsatt att den man gömmer inte begått en brottslig handling. Det är inget brott enligt brottsbalken att vistas i landet utan tillstånd. Läs vidare

Enligt 20 kap. 1 § utlänningslagen kan dock en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd dömas till böter.

Man får inte gömma någon i vinstsyfte. Man kan gömma människor i avvaktan på att få fram handlingar eller något annat, som leder fram till en lösning. Att bara gömma människor år ut och år in är bara nedbrytande och oerhört psykiskt påfrestande. Ett laga kraftvunnet beslut blir preskriberat efter fyra år. Då kan man söka asyl på nytt. Några väljer att vara gömda i väntan på ny asylprocess men att leva gömd så länge kan vara oerhört nedbrytande. Det finns inte heller några garantier för att en ny asylprocess leder till positivt beslut.

Vi upplever även att man ibland gömmer personer för snabbt. Det är bättre att invänta sista beslutet och delta i återvändandesamtalet och se hur Migrationsverket lyckas få fram resehandlingar och ID-handlingar som t ex pass. I en dialog med Migrationsverket och ibland med polisen kan man invänta olika steg i processen och kanske skriva en ny ansökan om verkställighetshinder om det inträffar dramatiska förändringar i hemlandet eller med den asylsökande. I möjligaste mån bör man uppmana de asylsökande att samarbeta med Migrationsverkets handläggare annars överlämnar de ärendet till polisen för verkställighet. Många gånger har vi lyckats hitta andra lösningar än att gömma.

Om man gömmer någon är det bäst att den personen byter telefon för att personen inte ska gå att spåra via mobilnätet. Om LMA-kortet gått ut finns det risk att man blir tagen vid t ex en trafik- eller biljettkontroll. Som gömd gäller det att inte väcka uppmärksamhet och göra något olagligt. Polisen brukar leta några gånger vid bostaden men brukar sällan leta på andra platser. Antalet kontroller ökar och politiker uppmanar dem som fått avslag, att lämna Sverige. Det har blivit ett hårdare klimat och förståelsen för att gömma har minskat. Nu ser vi många ensamkommande som skrivits upp i ålder och fått avslag. Många av dem väljer hellre att leva papperslös än skickas tillbaka till krig, terror och död.

Vid sjukdom har man rätt till vård som ”inte kan anstå”. Man kan visa upp sitt gamla LMA-kort och säga att man är gömd. Sjukvården får inte ringa till polisen.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »